Procedure extra stagedagen

De student die op schooldagen extra naar haar stage of werk moet(om een andere reden dan door ziekte of onvoorziene omstandigheden verhinderd is de opleidingsactiviteiten te volgen,) dient verlof aan te vragen. Deze verlofaanvraag moet uiterlijk twee weken van  tevoren ingediend worden bij de BPV coördinator via bpvkapper@rocwb.nl.

Het verlof wordt slechts dan verleend, indien de opgegeven reden(en) door het team kappen als geldig wordt aangemerkt.

De student aan wie verlof is verleend, is verplicht de betreffende opleidingsactviteit in te halen. Dit plan wordt opgenomen in het persoonlijk dossier in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider. De onderwijsinstelling is wettelijk verplicht om verzuim te melden bij het Digitaal Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

De regels omtrent de verzuimmelding zijn opgenomen in het Deelnemersstatuut.  De student heeft een onderwijsovereenkomst (OOK) afgesloten met school, waarin staat dat zij een verplicht aantal onderwijsuren moet volgen.  Wordt dit niet nageleefd, kan de student een boete krijgen van de  leerplichtambtenaar. Voor de BOL-student geldt dat zij gekort kunnen worden op de studiefinanciering.

Voor toetsen en examens moet verlof worden aangevraagd bij het examenbureau.