BPV

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is stagelopen (BPV). Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun stageplaats. Het leerbedrijf moet erkend zijn bij het S-BB. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.s-bb.nl.

Om aan de stage te beginnen, moet de student aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze hebben betrekking op registratie en administratie. Een goede registratie van de BPV is noodzakelijk, anders wordt het aantal BPV-uren niet geregistreerd en kan een student niet diplomeren.

 PraktijkOvereenKomst (POK)

  • In de praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van de student, de praktijkinstelling, het college en ROC-West Brabant vastgelegd.
  • In deze overeenkomst staan de duur en omvang van de BPV.
  • Het tweede deel bevat algemene voorwaarden zoals gedragsregels, verwijzing naar de te realiseren BPV-eis en beoordeling, praktijktijd en verlof, aansprakelijkheid en verzekeringen en beëindiging overeenkomst.
  • De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen (student, opleiding, werkgever). Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt.

Procedure POK

  1. De POK wordt naar het opgegeven werkadres gestuurd en in 3-voud getekend door de verantwoordelijke werkgever/begeleider. Hierbij ontvangt u ook een antwoordenvelop en kunt u de POK in 3-voud terugsturen.
  2. Hierna tekent de student de POK op school en ontvangt de student in 2-voud de POK retour op het huisadres.
  3. De student is verantwoordelijk voor het teruggeven van de ondertekende POK voor jouw administratie en eventuele BBL-subsidie.


Het aantal BPV uren per schooljaar

BOL                                               BBL
Leerjaar 1 - 288 uur                  Leerjaar 1 - 960 uur
Leerjaar 2 - 576 uur                  Leerjaar 2 - 960 uur
Leerjaar 3 - 576 uur                  Leerjaar 3 - 960 uur
                                                        Topjaar - 960 uur 

BPV beoordelingen

Twee keer per schooljaar wordt de kapsalon bezocht door een BPV-begeleider. Dit is vaak aan het begin van het schooljaar en aan het eind. Er wordt onder andere besproken hoe de student functioneert op de BPV plaats. Het gesprek tussen de student, het leerbedrijf en de BPV begeleider wordt teruggekoppeld naar de studieloopbaanbegeleider via de digitale leeromgeving in  it`s learning. 


BPV begeleider

De heer Van de Luijtgaarden: M w.vandeluijtgaarden@rocwb.nl  06 176 589 46

Mevrouw Van der Krogt: s.vanderkrogt@rocwb.nl  076 57 95 962

BPV coördinator

Mevrouw Van Engelen: bpvkapper@rocwb.nl

Indien u tussentijds vragen heeft en / of een extra gesprek wilt, kunt u contact opnemen met de BPV Begeleider van uw stagiaire.


Handige documenten

Melding praktijkplaats BOL
Melding praktijkplaats BBL
Urenregistratie BOL
Registratieformulier  BPV gesprek 
Protocol aanvraag wisseldag BPV

Onze lesmethodes!

Onze 1e -  en 2- jaars studenten werken met de lesmethode Pivot Point International. Deze methode ontwikkelt en levert  innovatieve en doeltreffende educatieoplossingen voor de kappersbranche wereldwijd. Met een netwerk vertegenwoordigd in 78 landen bewijst Pivot Point haar positie als voortrekker in de kapperseducatie. Vanuit PP Nederland wordt er enthousiast aan de ontwikkeling van Pivot Point in Nederland gewerkt.

Onze 3e - jaars werken voor het laatste jaar met de lesmethode Hairlevel.