Maatschappelijke Zorg BBL

Opleidingsinformatie

De opleiding Maatschappelijke Zorg biedt twee uitstroomrichtingen, namelijk Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Thuisbegeleider. Typerend voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg is dat ze zorg en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Typerend voor de Thuisbegeleider is de begeleiding aan diverse doelgroepen in hun thuisomgeving, zoals mensen met een verslavingsproblematiek, ouderen, asielzoekers, mensen met psychiatrische problematiek en (ex-)gedetineerden.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsniveau: Niveau -
Leerweg:
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn werkzaam binnen en buiten instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verzorging.

De doelgroep waarmee de beroepskracht maatschappelijke zorg werkt is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit:
 • cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking;
 • cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals een ouderdomsziekte, psychiatrische ziekte en/of stoornis, een verslaving, dak- of thuisloos zijn, een psychosociaal of gedragsprobleem.
>

De instellingen in de maatschappelijke zorg bieden verschillende typen dienstverlening zoals 24-uurszorg (intramuraal), semimurale zorg en ambulante zorg.

Uitstroomrichtingen

Vitalis college biedt binnen de opleiding Maatschappelijke Zorg twee uitstroomrichtingen, namelijk Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Thuisbegeleider. Na een basisjaar maak je een keuze voor een van deze twee richtingen.

 

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Typerend voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg is dat ze zorg en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Zij heeft hierbij aandacht voor verschillende soorten problemen, namelijk:
 • problemen die het gevolg van een beperking of ziekte zijn;
 • problemen die door het leven zijn ontstaan en die door de beperking of ziekte zijn vergroot;
 • problemen die het gevolg zijn van het zorgsysteem.
> De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Zij is initiatiefrijk en hoffelijk, ziet kansen en pakt deze op. Ze bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Zij gaat professioneel om met haar gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritische situaties. Zij geeft goed haar grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.

 

Thuisbegeleider

De thuisbegeleider speelt in op de veranderende zorgmarkt waarin zorgvragers thuis blijven wonen. De thuisbegeleider zoekt samen met de zorgvrager middelen en mogelijkheden om deze zelfstandigheid te behouden. De thuisbegeleider richt zich met name op de hulpverlening aan de individuele cliënt en zijn directe omgeving. Zij biedt een vaak (tijds)intensieve, tijdelijke vorm van begeleiding gericht op empowerment van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt (en naastbetrokkenen) centraal staat. Daarnaast doet zij aan signalering, preventie en stabiel houden van een bestaande situatie, dit is vaak langduriger van aard. Ook kan zij overbruggingszorg en terugvalpreventie bieden.

De thuisbegeleider begeleidt diverse doelgroepen in hun thuisomgeving, zoals mensen met een verslavingsproblematiek, ouderen, asielzoekers, mensen met psychiatrische problematiek en (ex-)gedetineerden. Typerend voor de thuisbegeleider is dat ze zelfstandig werkt in complexe, multiprobleem zorgsituaties en zelfstandig samenwerkt met andere disciplines. Soms werkt ze in opdracht van een externe opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Ze heeft een motiverende en activerende houding ten opzichte van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze begeleidt de cliënt met respect voor zijn waarden en normen. Ze is betrouwbaar en in staat om haar eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Ze is sociaal en communicatief vaardig, heeft doorzettingsvermogen en is flexibel.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Je kunt doorstromen naar het HBO. Opleidingen die aansluiten bij maatschappelijke zorg zijn bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Startmaand

augustus/september

Bij voldoende aantal aanmeldingen start de opleiding ook in januari/februari

Lesmethode

Stage

-

Studievoortgang

Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 toetsweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een rooster. Je volgt verschillende onderwijsactiviteiten, zoals workshops, college, vaardigheid, projectmatig werken, burgerschap etc. Gedurende de opleiding wordt je begeleidt door jouw studieloopbaanbegeleider. Zij ondersteunt jou met jouw studie, loopbaan, stage, opleidingsvragen en dergelijke.

Certificaten

Je ontvangt een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 4 met het uitstroomprofiel Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of Thuisbegeleider.

Werkgebied

Instanties waarbij je werkt met:
Mensen met psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met ouderdomsklachten. 

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 1.000,- (BOL) | ca. € 1.000,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 145,- (BOL) | ca. € 225,- (BBL) 
- Leerjaar 3 ca. € 129,- (BOL) | ca. € 225,- (BBL)

Niet opleidingsgeboden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 25,- (BOL) | € 25,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

Werken in de sociaal-agogische sector betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de beroepskracht persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en/of thuisbegeleider als persoon een essentiële rol. Haar kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de beroepskracht:

 • betrokken;
 • empathisch;
 • assertief;
 • representatief;
 • integer zijn.
De beroepskracht werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, tijdsbewust (ten aanzien van de eigen werktijd) en ergonomisch verantwoord.

Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:
 • Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren.
 • Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken.
 • Je neemt graag je verantwoordelijkheid.
 • Je weet je prima staande te houden tussen de zorgvragers en collega's.
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om zorgvragers te motiveren en verzorgen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht